جديداز SHIFT+ENTER برای باز کردن منو استفاده کنید (پنجره جدید).باز کردن منو