اانعقاد قرارداد نگهداري و بهره‌برداري پاركينگ پايانه‌هاي بار _خودگردان_.pdf